രാത്രി ആയാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയാലോ – CHILANTHI ഒരു New Generation തുണ്ട് പടം

0.0
Your Rating :

Rating: 0 /5 from 0 users
You must sign-in to vote

Chilanthi..
The story reveals the mindset of three central charector ,in a thriller mood..story deals with a wrong decesion taken at an instant nd its after effects!!suspense made at its best!!story burst out public that once u go wrong there is never a come back at present situation.spiders are n will take birth every day in dis society…..what can we do…Watch and share your valuable responses. Thank You :)
Contact 09447796886 to publish your short films in Pocket Money Creations…Genuine submissions will be accepted…!!!

Director : Aiybel Thomas
https://www.facebook.com/aiybel.thomas

Producer : Bipin Bahuleyan
https://www.facebook.com/bipin.bahule…

Story : Sreeraj Ponmalasseril
https://www.facebook.com/sreeraj.ponm…

Associate Director : Aneesh P Nair
https://www.facebook.com/Aneesh.P.Nai…

DOP : Sibu V Sam
https://www.facebook.com/sibu.v.sam

Editor : Aswin Krishna
https://www.facebook.com/aswinkrishna…

Music : Sibu Sukumaran
https://www.facebook.com/sibusukumara…

Stills : Nephy Sabu
https://www.facebook.com/nephy123?fre…

Pages: 1 2

Cast & Crew:Cast Role
DirectorIf this is your/team video, please contact Team Flickero at info@flickero.com to resolve the issue.